Komunálny odpad

Odvoz komunálneho odpadu

Zber komunálneho odpadu vykonáva spoločnosť Technické služby mesta Zlaté Moravce, každý druhý štvrtok v mesiaci.

Domácnosti

Na zber komunálneho odpadu z domácností sa používajú 110 l odpadové nádoby. Každá domácnosť v obci si môže raz za päť rokov zakúpiť na obecnom úradu odpadovú nádobu za polovicu jej nákupnej ceny.

Výška miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je upravená Všeobecne záväzným nariadením obce č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Volkovce a vo Všeobecne záväznom nariadení obce č. 4/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Volkovce.

Výška poplatku za odvoz odpadu je 12,- euro na osobu a rok.

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad vznikajúci z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu je vo výške 0,030 eur za kilogram stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

Právnické osoby a podnikatelia na území obce

Pre túto kategóriu poplatníkov bol zavedený množstvový zber odpadu, môžu zvoliť veľkosť odpadovej nádoby a tiež interval odvozu komunálnych odpadov.

Sadzba poplatku pre túto kategóriu poplatníkov je vo výške 0,0969 eura za 1 kg vyvezeného komunálneho odpadu.

Zber objemných odpadov prebieha prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov 2x do roka. O termíne zberu informuje obecný úrad odvysielaním oznamu v obecnom rozhlase.

Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý pre svoju veľkosť nie je možné uložiť do odpadovej nádoby.

Biologicky rozložiteľný odpad môžu občania obce ukladať na obecnom kompostovisku v lokalite „Na Plieškach“, prístupnom bez obmedzenia po Lesnej ulici. Patrí sem biologicky rozložiteľný (hnijúci) odpad zo záhrad a konáre zo stromov len do hrúbky 3 cm. Odpad je nutné vysýpať čo najďalej od miesta vstupu na skládku. Zakazuje sa vynášať bioodpad do lesa a iných lokalít o okolí obce.

Stavebný odpad je odpad vznikajúci pri stavbách a rekonštrukciách. Na jeho odvoz si pôvodca odpadu musí objednať na vlastné náklady prostredníctvom obecného úradu veľkoobjemový kontajner.


Separovaný zber

Zberné miesto pri pošte je otvorené každú sobotu v čase od 10:00 – 14:00 hod.

SKLO občania odovzdávajú do pripravených 1100 kontajnerov na zbernom mieste pri pošte, prípadne v časti obce Olichov do kontajnera umiestneného pri autobusovej zastávke.

POUŽITÝ POTRAVINÁRSKY (KUCHYNSKÝ OLEJ), TUK je potrebné zberať výhradne do čistých PET fliaš. Použitý potravinársky olej nie je potrebné cediť, do fľaše sa môžu dostať aj zvyšky strúhanky. Riadne uzatvorené PET fľaše naplnené použitým kuchynským olejom občania odovzdajú na zbernom dvore do zbernej nádoby, ktorá je určená na zber výhradne tohto druhu odpadu.

PLASTY  občania zberajú  do žltých plastových vriec. Vývoz žltých vriec od rodinných domov bude 1x mesačne, posledný týždeň v kalendárnom mesiaci. Presný dátum zvozu bude oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Patria sem: neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, plastové obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

KOVY A TETRAPAKOVÉ OBALY  sa zberajú do čiernych plastových vriec. Vývoz čiernych vriec bude 1 x za 3 mesiace, predposledný týždeň v každom štvrťroku od rodinných a bytových domov. Presný dátum zvozu bude oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Patria sem: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, tetrapakové obaly (krabice z džúsov a mlieka).

PAPIER sa zberá do modrých plastových vriec alebo zviazaný do balíkov (v prípade väčšieho množstva) 1 x za 3 mesiace, predposledný týždeň v každom štvrťroku od rodinných a bytových domov. Presný dátum zvozu bude oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky, v malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

TEXTIL – pri predajni Jednota na ulici Obchodná v obci sú umiestnené dva špeciálne zberné kontajnery, do ktorých sa odovzdáva starý textil, oblečenie, obuv a plyšové hračky.

ELEKTROODPAD – jeho zber organizuje obec 2 x ročne v spolupráci s organizáciou, ktorá má oprávnenie nakladať s takýmto odpadom. Termín zberu elektroodpadu je oznámený občanom vopred prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Do elektroodpadu patrí:

 • zariadenia z vyradenej počítačovej, telekomunikačnej a kancelárskej techniky,

 • domácej bielej spotrebnej elektroniky (mikrovlnky, práčky, chladničky, mrazničky a iné)

 • batérie, autobatérie

 • meracie prístroje

 • káble, odpad z opravárenskej činnosti a pod.

 • žiarivky

POUŽITÉ PRENOSNÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY – môžete ich odovzdať do prenosných žltých zberných nádob, ktoré sú umiestnené:

 • v základnej škole, Školská 1, Volkovce
 • v potravinách S MIX, P. O. Hviezdoslava 6, Volkovce
 • na pošte, P. O. Hviezdoslava 2, Volkovce
 • v budove PPD Inovec Volkovce, SNP 2, Volkovce
 • v zariadení sociálnych služieb SVETLO, Volkovce časť Olichov

Dokument na stiahnutie:

INFORMAČNÝ LETÁK O SPôSOBE SEPAROVANÉHO ZBERU V OBCI VOLKOVCE.

 UK English