Miestne dane a poplatky

Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Dane

Obec Volkovce na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 ukladá na území obce tieto miestne dane:

  • daň za psa

  • daň za užívanie verejného priestranstva

  • daň za predajné automaty

  • daň za nevýherné hracie prístroje

  • daň za jadrové zariadenie

Daň z nehnuteľností na území obce Volkovce je upravená vo Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2017 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018.

Tlačivá Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje si občania môžu prevziať na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 16:00 hodiny.

Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať na obecnom úrade do 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru.

Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane rozhodnutím.

Miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je upravený v §7 VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a vo VZN č. 4/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Volkovce.

Výška poplatku za odvoz odpadu pre fyzickú osobu je 12,- euro na osobu a rok.

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad vznikajúci z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu je vo výške 0,030 eur za kilogram stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

Právnické osoby a podnikatelia na území obce

Pre túto kategóriu poplatníkov bol zavedený množstvový zber odpadu, môžu zvoliť veľkosť odpadovej nádoby a tiež interval odvozu komunálnych odpadov.

Sadzba poplatku pre túto kategóriu poplatníkov je vo výške 0,0969 eura za 1 kg vyvezeného komunálneho odpadu.

UK English