Stavebný úrad

Tlačivá, ktoré je možné si stiahnuť a vyplnené doručiť na Obecný úrad Volkovce

v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 16:00 hod.:

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Čestné vyhlásenie účastníka konania

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Vyhlásenie majiteľa susednej nehnuteľnosti

Vyhlásenie osoby – stavebný dozor

Žiadosť o vyjadrenie – odpadové hospodárstvo

Žiadosť o vyjadrenie – životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu

 

Drobné stavby:

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

 

 

UK English