Komisie obecného zastupiteľstva

 1. Komisia výstavby, verejného poriadku, financií, správy obecného majetku a telovýchovy a športu

  predseda komisie: Ing. František Kozolka
  členovia komisie: Jozef Jurík
  Ing. Ľubomír Frajka
  Ing. Ľudovít Kozolka
 2. Komisia kultúry, školstva, sociálnych a zdravotných vecí

  predseda komisie: Bc. Mária Segíňová
  členovia komisie: Peter Galamboš
  Ing. Rastislav Frajka
  Ing. Tomáš Kozolka
  Peter Kozolka

Komisie podľa § 15 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

UK English