Matrika

Na Obecnom úrade vo Volkovciach sa nenachádza matričný úrad.

Obec Volkovce je v pôsobnosti matričného úradu v Čiernych Kľačanoch.


Osvedčovanie podpisov a  osvedčovanie odpisov listín

Osvedčovanie podpisov a odpisov listín môžete vybaviť na Obecnom úrade vo Volkovciach počas stránkových hodín.

Osvedčovanie podpisu fyzickej osoby,

ktorej podpis sa osvedčuje, sa vykonáva osobne pred osobou vykonávajúcou osvedčenie:

 • v miestnosti Obecného úradu vo Volkovciach
 • na inom vhodnom mieste – ak osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti

Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totožnosť:

 • občianskym preukazom, alebo
 • cestovným dokladom, alebo
 • povolením na pobyt pre cudzinca

 Úrad zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané ustanoveným spôsobom. Podpis do osvedčovacej knihy je nutné vykonať pred osobou vykonávajúcou osvedčenie.

Osvedčovanie listín

Miesto osvedčovania listín:

 • len v úradnej miestnosti Obecného úradu vo Volkovciach

Zodpovednosť úradu pri osvedčovaní listín:

 • úrad zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou.

(Z toho dôvodu je potrebné predložiť k porovnaniu zhody listiny osobe vykonávajúcej osvedčenie originál, prípadne osvedčený odpis alebo kópiu listiny.)

 • osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Úrad nevykonáva osvedčovanie listín:

 • určených na úradné použitie v cudzine

 • občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov

 • popisných a geodetických informácií z katastra nehnuteľností

 • u ktorých sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou

 • máp a geometrických plánov

 • napísaných v inom ako v štátnom jazyku (nevzťahuje sa to na listiny napísané v českom jazyku)

Tieto úkony sú spoplatňované podľa sadzobníka správnych poplatkov:

2 € – osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis

2 € – osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku

 

UK English