Zástupca starostu

Peter Galambošpeter-galambos

Starosta obce JUDr. Ondrej KOZOLKA podľa § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení poveril zastupovaním starostu obce Volkovce vo volebnom období 2014 -2018 v prípadoch dlhodobej neprítomnosti alebo práceneschopnosti starostu obce, resp. v konkrétnych prípadoch na základe pokynov starostu obce poslanca obecného zastupiteľstva Petra GALAMBOŠA.


Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta. Zástupca starostu môže byť len poslanec obecného zastupiteľstva. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

Ak je v obci obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom v písomnom poverení.

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu patrí plat podľa osobitného zákona. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie starostu dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu.
UK English