Materská škola

Adresa školy:Školská 1,
951 87 Volkovce
Riaditeľka školy:Daniela Husárová
Kontakt:+ 421 37 630 42 21
email:msvolkovce@gmail.com
Druh školy: materská / štátna
Zriaďovateľ: obec Volkovce
Hlavná 4,
951 87 Volkovce
Prevádzka MŠ:6:30 – 16:30 hod.
Poplatok MŠ:3,50 eur / mesiac/dieťa
Stravná jednotka:1,19 eur
Učiteľky:Mgr. Beáta Fruniová
Stravovanie: Jozefína Horváthová
Prevádzková pracovníčka: Beáta Obická

Do materskej školy sa deti prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa vo veku od 3 – 6 rokov, deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté, ak sú na to vytvorené podmienky.

V školskom roku 2017/2018 je zapísaných 24 detí.

Rada školy pri MŠ Volkovce

predsedazvolená za pedagogických zamestnancov
Peter Galamboščlendelegovaný za zriaďovateľa – poslanec OZ
Mgr. Miroslava Chrenová zapisovateľkazvolená za rodičov
PaedDr. Mária Považanováčlendelegovaná za ZŠ Volkovce
Beáta Obická členzvolená za nepedagogických zamestnancov

Rodičovská rada

Ľudmila Brandtová predsedníčka
Mgr. Miroslava Chrenovázapisovateľka
Alica Kvaššayováhospodárka
Lucia Tonkováčlenka
Monika Kováčováčlenka

Triedy sú dostatočne priestranné s plynulým prechodom do spálne. Nachádzajú sa tu hracie kútiky, televízny prijímač, počítače, magnetofóny a dostatočne veľká zásoba CD nahrávok pre deti a učiteľky. V spálni sú umiestnené detské ležadlá. Na stravovanie slúži deťom jedáleň vybavená stolmi a stoličkami pre deti a učiteľky. Výdajňa a prípravovňa jedla je zariadená účelovo dvoj drezom na umývanie riadu, chladničkou a skrinkami na potraviny a riad.
V šatni pre deti sú šatňové skrinky na osobné veci detí a lavička s odkladacím priestorom na topánky. Sú tu nástenky na prezentovanie prác detí a tabuľa na oznamy pre rodičov. K priestorom materskej školy patria i sociálne zariadenia pre deti, rozdelená na WC a umyvárku. Deti tu majú skrinky na uteráky a vrecúška na osobné hrebene.
Za školou je vybudované detské ihrisko s preliezkami, hojdačkami a pieskoviskom. Značnú časť školského dvora tvorí trávnatá plocha.

UK English