Základná škola

Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy:Základná škola Volkovce
Adresa:Školská 1
951 87 Volkovce
Telefón:037 630 42 26
e-mail:zsvolkovce@gmail.com
Zriaďovateľ: Obec Volkovce
Hlavná 4
951 87 Volkovce
Riaditeľ školy:PaedDr. Mária Považanová
Vyučovací jazyk:slovenský
Web stránka:https://zsvolkovce.edupage.org

Rada školy pri ZŠ Volkovce:

predsedníčka:Mgr. Marta Kostolániová
členovia:Mgr. Miroslava Chrenová
Daniela Husárová
Marta Drahošová
Jana Hoksová
Alica Kvaššayová
Eva Stopperová
Peter Kozolka
Monika Kováčová

Metodické orgány školy:

I. Stupeň:
Metodické združenie:
vedúca MZ:
Mgr. Andrea Jakabová
II. Stupeň:
Predmetová komisia:
vedúca PK:

 

Školská jedáleň:

pri Základnej škole vo Volkovciach poskytuje stravovanie žiakom základnej,  materskej školy a pre zamestnancov školy vo forme obedov. Pre deti materskej školy poskytuje stravu vo forme desiaty, obedov a olovrantov. Odhlášky zo stravy v prípade potreby je nutné nahlásiť vždy deň vopred, alebo ráno do 8.00 hodiny riaditeľstvu školy, riaditeľstvu materskej školy, alebo na týchto telefónnych číslach:

Základná škola Volkovce :  037 630 42 26

Materská škola Volkovce:  037/630 42 21

Budova školy

Budova školy v obci Volkovce bola sprevádzkovaná v roku 1962, slúži teda svojmu účelu už viac ako 50 rokov, a aj keď ešte nebola vyslovene v havarijnom stave, opravu už potrebovala.
Práce na rekonštrukcii budovy ZŠ v obci boli zahájené už v roku 2011, kedy bola vymenená strešná krytina, financovaná z obecných prostriedkov. V  roku 2012 pokračovali  práce na rekonštrukcii budovy prostredníctvom projektu Energetická efektívnosť vo verejných budovách. Vďaka nemu boli vymenené pôvodné vstupné  dvere, okná, bol zateplený obvodový plášť budovy a nanesená  nová fasáda. Na vykurovacie telesá boli osadené termostatické ventily, ktoré by mali zabezpečiť neprekročenie požadovanej vnútornej teploty. Inštalované boli aj nové svietidlá a energeticky úspornejšie svetelné zdroje.  Kvôli nepriaznivému počasiu boli  práce na úprave sokla budovy ukončené v roku 2013.

V interiéri školy boli vykonané drobné stavebné úpravy, výmena elektroinštalácie, vymaľovanie stien, výmena interiérových dverí, výmena zariadenia šatní, boli osadené žalúzie. Rekonštrukcia interiéru bola financovaná z obecných prostriedkov.
K bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy, ako aj k ochrane a monitorovaniu  samotného objektu  a jeho okolia prispeje určite nainštalovaný kamerový systém, ktorý bol financovaný z dotácie  zo štátneho rozpočtu na základe projektu v oblasti prevencie kriminality.

V roku 2014 boli triedy školy vybavené novým moderným školským nábytkom.

ČASOVÉ ROZVRHNUTIE VYUČOVACÍCH HODÍN:

Vyučovacia
hodina
ZačiatokKoniec
1. hodina8:008:45
1. prestávka8:458:55
2. hodina8:559:40
2. prestávka9:409:55
3. hodina9:5510:40
3. prestávka10:4010:50
4. hodina10:5011:35
4. prestávka11:3512:00
5. hodina12:0012:45
5. prestávka12:4512:55
6. hodina12:5513:40
6. prestávka13:4013:50
7. hodina13:5014:35
7. prestávka14:3514:45
8. hodina14:4515:25

Zápis do 1. ročníka

O zápise do prvého ročníka školského roku 2018/2019 budeme včas informovať rodičov prostredníctvom miestneho rozhlasu a na stránke obce Volkovce.

Do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018 bolo zapísaných celkom 16 žiakov.

V školskom roku 2017/2018  zamestnáva ZŠ vo Volkovciach nasledujúcich pedagogických a nepedagogických zamestnancov:

Zamestnanci školy

Mgr. Andrea Jakabovátriedna učiteľka pre 1.ročník
PaedDr. Eva Kóňovátriedna učiteľka pre ročníky
2. a 3.
PaedDr. Mária Považanováriaditeľka školy, triedna učiteľka pre 4. ročník
Mgr. Blažena Kozolkovátriedna učiteľka pre 5. ročník
Mgr. Viera Krajčiovátriedna učiteľka pre 6. ročník
Mgr. Marta Kostolányovátriedna učiteľka pre 7. ročník
Ing. Miriam Lešťákovátriedna učiteľka pre 8. ročník
Mgr. Miroslava Chrenovátriedna učiteľka pre 9. ročník
Mgr. Martina Hajkovávychovávateľka
Mgr. Peter Patúc

Nepedagogickí zamestnanci školy:

Jozefína Horváthová administratívna pracovníčka
Marta Drahošováprevádzková pracovníčka
Janka Frajkovákuchárka
Nóra Šípošovápomocná kuchárka

Záujmové krúžky v školskom  roku 2016/2017

  • Zabavme sa - tanečný krúžok pracoval pod vedením Mgr. A. Jakabovej. Žiaci sa naučili základné tanečné kroky moderného tanca a nacvičili tanečné choreografie, ktoré predviedli na obecných i školských vystúpeniach (na Mikuláša, Vianoce, pri oslavách Dňa matiek).

  • Počítačový krúžok – je medzi žiakmi jedným z najobľúbenejších. Viedla ho Ing. M. Lešťáková. Žiaci si mali možnosť zdokonaliť svoje vedomosti a zručnosti v oblasti informačno komunikačných technológií a nadviazať tak na hodiny informatiky.

  • Príprava na Monitor 9 - bol zameraný na prípravu deviatakov na Testovanie 9, ale učiteľky Mgr. J. Vicianová a Ing. Lešťáková počas neho aj pripravovali žiakov 9. ročníka na prijímacie pohovory z matematiky a slovenského jazyka.

  • Relaxačný krúžok – jeho náplňou bol aktívny a zábavný oddych po náročnom vyučovacom dni pod vedením V. Krajčiovej. Deti chodili do prírody, športovali a počas zlého počasia sa vyrábali kreatívne drobnosti z rôznych prírodných materiálov, či hrali spoločenské hry.

  • Športový krúžok  pracoval pod vedením Mgr. Kostolányovej. Deti podnikali v závislosti od počasia rôzne športovo – oddychové aktivity zamerané na upevňovanie zdravia, telesnej zdatnosti.

  • Varím, varíš, varíme – Mgr. M. Chrenová hravou formou učili deti nielen základy etikety a stolovania ale počas celého školského roku s nimi pripravovali predjedlá, dezerty, nápoje a hlavné jedlá.

 

Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017

30. júna 2017 si z rúk starostu obce prevzali najlepší žiaci školy spolu s vysvedčením aj cenu starostu pre najlepšieho žiaka. Za prvý stupeň bola ocenená žiačka 4. ročníka Sofia Horňáková, za druhý stupeň žiačka 9. ročníka Kristína Bjalončíková.

Viac informácií na stránke https://zsvolkovce.edupage.org

UK English